Home

Home Updates

Detail

Li Xiaohong Inspects Rural Revitalization in Lancang: New Chapter in Rural Revitalization, Scientific and Technological Assistance for Practical Work

  • Published: Apr 19, 2021
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

Li Xiaohong, President of the CAE, led a research team to Lancang County, Yunnan Province to inspect the work of leveraging technology for rural revitalization on April 15-16, 2021. Deng Xiuxin, Vice President of the CAE, CAE Members Ma Hongqi, Zhu Youyong, Li Tianlai, Zhang Jiabao, Hu Peisong, Liu Zhonghua and Yao Bin, Zhang Zhili, Vice Governor of Yunnan Provincial Government, Huang Yunbo, Deputy Secretary-General of the Provincial Government and Director of the Provincial Poverty Relief Office, Wang Xueqin, Head of the Provincial Department of Science and Technology, Chen Shibo, Deputy Secretary of the Provincial Education Working Committee, Mayor Liu Yong participated in the inspection.