Home

Home Updates

Detail

2021 CAE Member election

  • Published: Dec 27, 2021
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

The CAE has added 84 Chinese members and 20 foreign members in the 2021 election.

Mechanical and Vehicle Engineering Division (11 members)

Ma Yushan                Wang Shuxin          Li Keqiang              Wang Yunpeng         Fu Mengyin        Zou Ruping

Wang Xiangming       Liu Hong                 Zheng Jinyang       Wang Guoqing          Zhu Kun

 

Information and Electronics Engineering Division (10 members)

Kong Zhiyin                 Zhang Hongke        Lan Yushi                Long Teng                 Zhang Baodong  

Jiang Changjun           Jiang Bitao              Li Detian                 Wu Jianqi   Yi Luo

 

Chemical, Metallurgical and Materials Engineering Division (8 members)

Deng Longjiang           Ying Hanjie            Jiang Tao                 Xing Liying       

Zhang Liqun                 Fu Zhengyi            Yang Weimin           Shen Zhengchang


Energy and Mining Engineering Division (9 members)

Wang Chengshan        Zhang Laibin          Hu Xiaomian           Sun Youhong       Gang Zhou      

Ge Shirong                    Sun Huanquan      Rao Hong                 Cheng Jiecheng

 

Civil, Hydraulic and Architecture Engineering Division (10 members)

Wang Mingyang           Du Xiuli                 Tang Hongwu            Liu Jiaping         Zhang Zongliang    

Mei Hongyuan              Zhu Hehua            Hu Ya’an                    Xu Weilin           Gao Zongyu

 

Environment & Light and Textile Industries Engineering Division (8 members)

Wang Shuangfei           Wu Minghong             Gao Xiang          Wang Juncheng 

Shan Yang                     Xie Mingyong               Feng Qi              Xu Weilin

 

Agriculture Division (10 members)

Yin Feihu                  Shen Qirong                     Yu Jingquan                 Xu Weigang           Zhou Wei           

Qiao Shiyan              Wu Yiqiang                      Hou Shuisheng           Chen Songlin         Bai LianyangMedicine and Health Division (11 members)

Tian Jinzhou              Fan Xianqun               Xu Binghe                    Zhu Zhaoyun           Zhao Yimin            Jiang Jiandong

Wu Tangchun            Jiang Baoguo             Jiang Jianxin                Xiao Wei                   Gao Tianming

 

Engineering Management Division (7 members)

Wang Zili                        Lin Ming                         Xie Yuhong                               Yang Changfeng   

Jia Weiping                    Yang Hong                      Huang Dianzhong

 

Foreign Members20 members

Kaushik Rajashekara         Yu Sun                                                 Otto Heinrich Herzog                 Yaqin Zhang                                      

Luo Zhiquan                       Antonios Georgios Mikos                 Zhanfeng Cui                               Zhenghe Xu                            

Chul B. Caleb Park            Chen Zhangxing                                 Sun Xueliang                                Hua Zhao                          

Dimitrios Beskos               Billie F. Spencer, Jr.                            Pedro Jose Alvarez                      Antonius Hendrikus Johannes Bisseling      

Guido Kroemer                 Robert Samuel Langer                      Shu Chien                                     Fatih Birol