Research and Activities

Networking Efforts

Detail

First Meeting of the Academic Committee of Jiangxi Research Institute of China Engineering Science and Technology Development Strategy

  • Published: Apr 15, 2021
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

The first meeting of the Academic Committee of Jiangxi Research Institute of China Engineering Science and Technology Development Strategy was held in Nanchang on April 8, 2021. CAE Members Liu Jiongtian and Qian Yong, CAE Members and Members of the Academic Committee of Jiangxi Research Institute Chen Jianfeng, Wu Hequan, Lu Xicheng, Yan Longan, Zhang Wenhai, Zhang Yanzhong, Qiu Dingfan, Pang Guofang, Tan Jiubin, Xu Zuxin, Huang Weihe, Wang Yaonan, Peng Suping, Zhan Qimin, Wu Guanghui, Huang Xiaowei, Chen Xiaohong, Wang Jinnan, Tan Tianwei, Zhao Chunjiang, Xiang Jinbin, Ren Hongqiang, Chen Wenxing, Sun Jinsheng and Liu Zhonghua, and Members of the Chinese Academy of Sciences such as Jiang Fengyi and Huang Lusheng attended the meeting.