About Us

Structure

Standing Committee of Academic Divisions

Member list of the 11th Standing Committee of the Mechanical and Vehicle Engineering Academic Division

Director of the Division:   Zhang Jun   

Vice Director:Chen Xuedong  Qiu Zhiming  Fan HuitaoMembers:  Chen Xuedong  Deng Zongquan  Fan Huitao  Feng Yufang  Hou Xiao  Jiang Zhuangde  Li Jun  Qiu Zhiming  Sun Cong  Wang ZhenguoXia Changliang  Yang Desen  You Zheng  Zhang Jun  Zhou Zhicheng

 

Member list of the 11th Standing Committee of the Information and Electronic Engineering Academic Division

Director of the Division: Fei Aiguo

Vice Director:Zhao Qinping  Yu Shaohua  Lv YueguangMembers:  Chai Tianyou  Chen Jie   Ding Wenhua  Fan BangkuiFei Aiguo  He You Liao Xiangke  Liu ZejinLuo Xiangang  Lv Yueguang  Tan Jiubin  Wu WeirenYu Shaohua  Zhang Guangjun  Zhao Qinping

 

Member list of the 11th Standing Committee of the Chemical, Metallurgical and Materials Engineering Academic Division

Director of the Division: Tan Tianwei

Vice Director:Li Yuanyuan  Li Yanrong  Liu ZhongminMembers:  Chen Fener  Dai Houliang  Ding Wenjiang  Huang XiaoweiLi Yanron  Li YuanyuanLiu Zhengdong  Liu ZhongminNie Zuoren  Peng Shou  Qian Feng  Tan Tianwei Xie Jianxin  Zhang PingxiangZhou Yu

Member list of the 11th Standing Committee of the Energy and Mining Engineering Academic Division

Director of the Division: Zhou Shouwei

Vice Director:Ouyang Xiaoping  Liu Jizhen  Zhao WenzhiMembers:  Chen Yong  Duo Ji  Guo Jianbo  Kang Hongpu Li Jiangang  Li Yang  Liu Jizhen  Luo QiOuyang Xiaoping  Peng Suping  Shu Yinbiao  Wu Qiang Yuan Liang  Zhao Wenzhi  Zhou Shouwei

Member list of the 11th Standing Committee of the Civil, Hydraulic and Architecture Engineering Academic Division

Director of the Division: Nie Jianguo 

Vice Director:Ren Huiqi    Liu Jiaping  Hu Chunhong    Members:  Du Yanliang  Feng Xiating  Guo Renzhong  Hu ChunhongKong Xianjing Liu Jiaping  Ma Jun  Nie JianguoNiu Xinqiang  Ren Huiqi  Wang Jianguo  Xiao XuwenXu Jian  Yue Qingrui  Zheng Jianlong

 

Member list of the 5th Standing Committee of the Environment & Light and Textile Industries Engineering Academic Division

Director of the Division:  He Kebin

Vice Director:Hou Li'anLi Jiabiao  Chen JianMembers:  Chen Jian  Chen Wenxing  He Hong  He KebinHou Li'an  Li JiabiaoLiu Wenqing  Qu JinpingRen Fazheng  Song Junqiang  Yang ZhifengYu JianyongYue Guojun  Zhang Si  Zhang Xiaoye

Member list of the 5th Standing Committee of the Agriculture Academic Division

Director of the Division: Zhang Shougong

Vice Director:Chen Huanchun  Wang Hanzhong  Zhang FusuoMembers:  Bao Zhenmin  Chen Huanchun  Jiang Jianchun  Jin Ningyi Kang Zhensheng Li Tianlai  Nan Zhibiao  Song BaoanWang Hanzhong  Zhang Fusuo  Zhang Hongcheng  Zhang Jiabao Zhang Shougong 

Member list of the 10th Standing Committee of the Medicine and Health Academic Division

Director of the Division: Zhang Boli

Vice Director:Li Song  Zhan Qimin  Dong Jiahong Members:  Cong Bin  Dong Jiahong  Gu Xiaosong  Han Demin Huang Luqi  Li Song  Lin Dongxin Ning GuangWang Guangji  Wang Hongyang  Xia Zhaofan Yu JinmingZhan Qimin Zhang Boli  Zhang Zhiyuan

 

Member list of the 8th Standing Committee of the Engineering Management Academic Division

Director of the Division:  Lu Chunfang  

Vice Director:Huang Weihe  Ding Lieyun  Yue Guojun Members:  Chai Hongfeng  Chen Xiaohong  Ding Lieyun  Fan GuobinHuang Weihe  Jin Zhixin  Li Jiabiao   Liu HeLu Chunfang  Shao Anlin  Wang Jinnan  Xiang QiaoYang Shanlin  Yue Guojun  Zhang Shougong